SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI  - GIMNAZJUM W GRĘZÓWCE
 

 

W styczniu 2007 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI W GMINACH ZIEMI ŁUKOWSKIEJ”. Jest to projekt wspierany przez naszą gminę, w większości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warunkiem przystąpienia do tego projektu było zgłoszenie i opracowanie  dwóch odrębnych  do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Programów, w których zawarte zostaną 3 obszary:

1.     Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.

2.     Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.

3.     Współpraca z organizacjami i lokalną społecznością  na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

W ramach realizowania zadań z poszczególnych obszarów zamierzamy:

v    prowadzić systematyczne (cotygodniowe) zajęcia z dziećmi (m. in. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z małymi grupami, zajęcia z całą społecznością klasową przygotowujące pod kątem sprawdzianu po klasie 6 – tej i egzaminie po III klasie.

v    organizować wyjazdy i spotkania z ciekawymi ludźmi (każdy planowany wyjazd czy spotkanie będzie zwieńczeniem pewnego etapu pracy  z dziećmi)

v    prezentować szerszemu gronu dorobek uczniów (ma to na celu pokazanie możliwości drzemiących w dzieciach , będzie zachętą do dalszej pracy, a jednocześnie formą współpracy ze środowiskiem lokalnym).

 

 GIMNAZJUM

DZIAŁANIE I  „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”

 

§        „Nie ma rzeczy niemożliwych”- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas III gim.

Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk

 

§        „Matematyczne wędrówki przez Europę” - zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III gim.

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska

 

§        „Biologia da się lubić” - zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III gim.

 

Osoba prowadząca: Iwona Wydra

 

§        „Zieloną ścieżką przez świat” – zajęcia z edukacji geograficzno – krajoznawczej dla uczniów klas III gim.

Osoba prowadząca: Urszula Jurzyk

 

§        „Nie bój się fizyki” -  zajęcia dodatkowe z fizyki dla uczniów klasy II gim.    

w zakresie przygotowania do egzaminów gimnazjalnych.

 

Osoba prowadząca: Iwona Wydra

 

§        „London!” – zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów kl. I, II

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Matejko

 

§        Шаг за шагом – всё выучу! - praca z uczniem słabym i początkującym na zajęciach wyrównawczych z języka rosyjskiego w klasie I gimnazjum.

 

 Osoba prowadząca: Agnieszka Rzepecka

 

§        „Chemia dla wszystkich” - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii .

Osoba prowadząca: Emilia Walentukiewicz

 

§        „Matematyka nie tylko dla orłów” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze   dla uczniów kl. III

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska

 

DZIAŁANIE II     Talenty na start – Europa czeka!

 §        „Ścieżkami pamięci” – dziedzictwo kulturowe w regionie; edukacja regionalno - historyczna dla gimnazjum

Osoby prowadzące: Urszula Jurzyk, Dorota Sójka

 

§        „Szachy kształcą łącząc pokolenia i narody” - nauka gry w szachy.

 

Osoba prowadząca: Wojciech Szczygieł

 

§        „Baw się zdrowo na sportowo” – dodatkowe zajęcia sportowe.

 

 Osoba prowadząca:  Krzysztof Sulej

 

§        „Nie patrzcie na to” – grupa teatralno – kabaretowa.

 

Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk

 

DZIAŁANIE III     Szkolne Centrum Informacji

 §        „Gimnazjum i co dalej?” – orientacja zawodowa.

 

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska

 

§        „Komputer bez tajemnic” – warsztaty informatyczne.

 

Osoba prowadząca: Tomasz Piros

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ.

 

Projekt zakłada realizacje zadań w następujących obszarach:

1.      Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.

2.      Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.

3.      Współpraca z organizacjami i lokalną społecznością  na rzecz rozwoju edukacji                     i aktywności obywatelskiej.

 

Realizacja projektu  „Europa, Gręzówka i Ja” w naszym gimnazjum uwzględniać będzie wszystkie trzy obszary, ujęte w III działaniach:

 

DZIAŁANIE I.   „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”

W ramach tego obszaru zamierzamy prowadzić systematyczne  (cotygodniowe) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce, spowodowanymi min. wolniejszym tempem pracy, obniżonymi możliwościami intelektualnymi.

§       „Nie ma rzeczy niemożliwych”- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas III gim.

Opis działania: W każdej klasie, obok uczniów bardzo zdolnych, są uczniowie o niskich możliwościach uczenia się. Program ten jest próbą okazania pomocy. Zakłada, że w zajęciach  będą brać udział głównie uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, a w związku z tym nie nadążający z opanowa­niem materiału nauczania. Do pracy zaproszeni zostaną też uczniów, którzy mają duże braki w wiadomościach i umiejętnościach bądź  to z powodu częstych nieobecności w szkole, bądź niewielkich możliwości umysłowych.                                                                                                                       

Podczas lekcji nie zawsze jest możliwa indywidualna praca z uczniem słabym, na tych zajęciach zaś będzie taka możliwość. Mała liczebność grupy pozwali na samodzielną pracę przy oddzielnych ławkach. Istnieje wówczas możliwość dotarcia do każdego ucznia. Zadaniem nauczyciela będzie nadzorowanie pracy ucznia, sprawdzanie wyników wykonywanych ćwiczeń oraz udzielanie wskazówek, gdy zajdzie taka potrzeba. Tempo pracy uczniów zwykle jest bardzo zróżnicowane, więc dobrym rozwiązaniem będzie wykonywanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności..

            Zajęcia dla uczniów mających problemy z przyswajaniem wiedzy i umiejętności z języka polskiego odbywać się będą raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Bardzo istotna będzie też  samo­dzielna i systematyczna praca ucznia w domu, do której będą zachęcani.

Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk - mgr filologii polskiej, mgr pedagogiki kulturalno - oświatowej, wieloletni opiekun koła teatralno – kabaretowego.

§       „Matematyczne wędrówki przez Europę” - zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III Gim.

Opis działania: Istotnym zadaniem szkoły jest wspieranie i pomoc uczniom w wyrównywaniu braków edukacyjnych. Program opracowany został dla uczniów klasy  III w celu uzupełnienia wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki. Jest on wynikiem doświadczeń w nauczaniu po wprowadzeniu reformy oświaty i próbą dostosowania metod nauczania do nowych wymagań stawianych szkole. Kluczowymi zagadnieniami tego programu będą wiadomości o krajach europejskich. Uczeń rozwiązując zadania matematyczne będzie dowiadywał się ciekawych informacji o wybranych krajach, ponieważ dane liczbowe, wydarzenia historyczne, diagramy są autentyczne. Problemy zadań zostały tak sformułowane by wspomagać kształcenie umiejętności badanych na egzaminie kończącym naukę w gimnazjum.  Sposób realizacji: 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska - mgr matematyki i fizyki, studia podyplomowe podstaw informatyki, studia podyplomowe Matematyka w nowej szkole.

§         „Biologia da się lubić” - zajęcia z biologii w zakresie przygotowania do egzaminów gimnazjalnych.

Opis działania: Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum. Głównym jego celem jest przygotowanie młodzieży do egzaminu gimnazjalnego z zakresu wiedzy biologicznej, ukazanie ciekawych stron przedmiotu i uzupełnienie zaległości i braków. Na zajęciach będą stosowane różnorodne metody pracy aktywizujące uczniów. Treści programu będą obejmować wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Monitorowanie nastąpi poprzez pytania otwarte zadawane uczestnikom na końcu zajęć, dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia zajęć oraz rozmowy przeprowadzane  z uczestnikami zajęć.

Osoba prowadząca: Iwona Wydra -  mgr biologii, studia podyplomowe „Matematyka 

w nowej szkole”, studia podyplomowe „Fizyka z zastosowaniem technologii informacyjnych”, kurs kwalifikacyjny przyroda.

§         „Zieloną ścieżką przez świat” zajęcia z edukacji geograficzno – krajoznawczej dla uczniów klas III gim

Opis działania: Zajęcia z edukacji geograficzno-krajoznawczej adresowane są głównie dla całej społeczności uczniowskiej klas III gimnazjum. Ich głównym założeniem jest kształtowanie kluczowych umiejętności niezbędnych w egzaminach zewnętrznych. Mając na uwadze zalecenia metodyków: „ Od tego co bliższe, do tego co dalsze, od tego co znane  do tego co nie znane” opracowałam  plan zajęć, podczas których  będę wdrażać praktyczne umiejętności z zakresu geografii oraz poznanie środowiska, historii, tradycji w pierwszym rzędzie najbliższego regionu, potem zaś Polski, by uzyskać obraz naszego kraju na tle innych kultur europejskich. Zaletą proponowanych zajęć jest przede wszystkim częściowe zastąpienie systemu klasowo-lekcyjnego warsztatami muzealnymi, konkursami, bezpośrednim poznaniem podczas wycieczek i zajęć terenowych. Pozwoli to na  wielostronną znajomość kraju, jego przeszłości i współczesności (ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu), którą uczniowie mogą osiągać indywidualnie lub w zespole.

Osoba prowadząca: Urszula Jurzyk - mgr historii, studia podyplomowe z geografii, wieloletni opiekun koła historycznego.

§         „Nie bój się fizyki” zajęcia dodatkowe z fizyki dla uczniów klasy II gim. w zakresie przygotowania do egzaminów gimnazjalnych.

Opis działania: Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas II gimnazjum. Głównym jego celem jest przygotowanie młodzieży do czekającego ich w przyszłym roku egzaminu gimnazjalnego z zakresu wiedzy fizycznej, ukazanie ciekawych stron przedmiotu i uzupełnienie zaległości i braków. Na zajęciach będą stosowane różnorodne metody pracy aktywizujące uczniów. Treści programu będą obejmować wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania fizyki w klasach I-II gimnazjum. Monitorowanie nastąpi poprzez pytania otwarte zadawane uczestnikom na końcu zajęć, dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia zajęć oraz rozmowy przeprowadzane  z uczestnikami zajęć. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia zmian w prowadzeniu zajęć (atrakcyjność dla uczniów, metody pracy, użyteczność w życiu, skuteczność) oraz opracowania nowego programu na kolejny rok szkolny.

Osoba prowadząca: Iwona Wydra - mgr biologii, studia podyplomowe „Matematyka w nowej szkole”, studia podyplomowe „Fizyka z zastosowaniem technologii informacyjnych”, kurs kwalifikacyjny przyroda.

§         „London!” zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów kl. I, II

   Opis działania: Dodatkowe zajęcia z angielskiego mają umożliwić uczniowi zdobycie konkretnej wiedzy na temat Londynu przy jednoczesnym pogłębianiu wiadomości dotyczących praktycznego zastosowania języka angielskiego. Cechą tych zajęć będzie otwartość nauczyciela na oczekiwania i propozycje ucznia, tym samym stworzenie warunków dla rozwijania samodzielności, współodpowiedzialności i kreatywności uczniów.

W związku z powyższym, bardzo ważny jest właściwy dobór i stosowanie odpowiednich metod pracy.  Wszędzie tam gdzie jest to możliwe proponuje stosowanie metod aktywizujących, opartych na działaniach uczniów, wywołujące sytuacje sprzyjające i wzmacniające motywację ucznia do podejmowania rożnych przedsięwzięć. Uczeń będzie miał szeroką wiedzę na temat kultury i obyczajów panujących w kraju anglojęzycznym, umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz analizowania tekstu i tworzenia odpowiednich wniosków oraz zdolność posługiwania się językiem angielskim  w sytuacjach życia codziennego.

Osoba prowadząca: Agnieszka Matejko – nauczyciel języka angielskiego.

§          Шаг за шагом – всё выучу! - praca z uczniem słabym i początkującym na zajęciach wyrównawczych z języka rosyjskiego w klasie I gimnazjum.

Opis działania: Znajomość języków obcych we współczesnym świecie ma ogromne znaczenie. Dotyczy  to wszystkich języków, a zwłaszcza tych o zasięgu światowym, wśród których język rosyjski, chociaż nie zawsze traktowany przez Polaków z należytym szacunkiem, zajmuje ważne miejsce. Podstawowe umiejętności i sprawności uczeń nabywa zwykle na II etapie edukacyjnym, który poprzedza naukę języka w gimnazjum. Tymczasem  w bieżącym roku szkolnym do klas pierwszych Gimnazjum w Gręzówce trafiła grupa uczniów, którzy mają poważne problemy z nauką tego języka. Do grupy tej dołączyło dwoje uczniów początkujących. Dodatkowym problemem w tych klasach jest fakt, iż mają oni język rosyjski tylko w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

          Z powodu braków, nawarstwione trudności zakłócają rozwijanie podstawowych sprawności językowych, co w konsekwencji przyczyni się do słabych wyników w nauce. Sytuacja ta doprowadzi do zniechęcenia i braku zainteresowania, a być może nawet znienawidzenia przedmiotu. Aby temu zapobiec stworzyłam program, według którego będę prowadziła zajęcia wyrównawcze dla uczniów początkujących i najsłabszych. Odbywać się będą co drugi tydzień w wymiarze dwóch godzin. Zależy mi na tym, aby były atrakcyjne dla uczniów, a jednocześnie w największym stopniu poprawiły sytuację dydaktyczną w tych klasach. Program będzie realizowany w okresie od stycznia 2007r. do stycznia 2008r.

 Osoba prowadząca: Agnieszka Rzepecka - mgr filologii rosyjskiej, studia podyplomowe  filologii polskiej.

§         „Chemia dla wszystkich” - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii.

Opis działania: Program jest przeznaczony do pracy z uczniami, którzy mają trudności  ze zrozumieniem i nauczeniem się chemii. Przeznaczony jest dla uczniów z brakami w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu chemii spowodowanych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nieobecnością na zajęciach, trudnościami w skupieniu uwagi w dużej grupie uczniów. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb uczęszczających na zajęcia uczniów. Obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej, które nie zostały przyswojone przez uczniów. Obejmuje doskonalenie umiejętności obserwacji i opisu przemian chemicznych, posługiwania się podstawową terminologią chemiczną, rozwijania zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, wyszukiwania i wykorzystywania informacji, rozwiązywania zadań rachunkowych.

Osoba prowadząca: Emilia Walentukiewicz – mgr chemii, studia podyplomowe

                                                                                  matematyka.

 

§     „Matematyka nie tylko dla orłów” - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze              dla uczniów  kl. III

 

Opis działania: Program zajęć skierowany jest do uczniów, którzy mają duże problemy z nauką matematyki, czyli przedmiotem, który budzi lęk wśród uczniów niemających uzdolnień w kierunku przedmiotów ścisłych. Brak zdolności pogłębia braki z zakresu tego przedmiotu. Bojąc się matematyki, nie lubią jej i nie potrafią się uczyć. Im mniej się uczą tym mniej rozumieją. Z roku na rok braki powiększają się i stwarzają problemy z promocją do klasy następnej. Jedna z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze. Zajęcia takie mają na celu ukazanie uczniom słabym, że matematyki mogą się nauczyć. Realizując ten program postaram się skupić na tych treściach, które są niezbędne do opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania w gimnazjum. Sposób realizacji: klasa IIIa – 1 godz. tyg.     Klasa IIIb – 1 godz. tyg.

 

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska - mgr matematyki i fizyki, studia podyplomowe podstaw informatyki, studia podyplomowe Matematyka w nowej szkole.

 

DZIAŁANIE II         Talenty na start – Europa czeka!

Podjęte działania pomogą udoskonalić proces dydaktyczno – wychowawczy i  podwyższą poziom intelektualny uczniów. Możliwe to będzie poprzez wprowadzenie nowatorskich metod nauczania, co dodatkowo pobudzi ciekawość uczniów oraz wzmoże ich zaangażowanie w proces edukacyjny.

§    „Ścieżkami pamięci” - dziedzictwo kulturowe w regionie; edukacja regionalno historyczna dla gimnazjum

Opis działania: ,,Co tysiące lat żłobiły,  tysiące lat nie zdołają zatrzeć”- myśl ta jest wyrazem misji, jakiej  podjęłyśmy się z poczuciem pełnej odpowiedzialności za nasze dzieci. Świadome poznawanie ,,własnych korzeni” jest istotnym elementem kultury, którą należy podtrzymywać i przekazywać z pokolenia  na  pokolenie. Ważne jest,  by to właśnie nauczyciele, rodzice i dziadkowie przekazywali dzieciom zwyczaje, obrzędy ludowe, zapoznawali z historią swojego regionu, różnorodnością i bogactwem wytworów myśli i rąk pradziadów. Warunkiem powodzenia pracy w zakresie wychowania regionalnego jest umiejętność zainteresowania i zaciekawienia uczniów, które mogą stać się dla nich inspiracją do samodzielnych poszukiwań. Uczestnikami projektu będą uczniowie kl. I-III Gimnazjum          w Gręzówce, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i najstarsi mieszkańcy wsi. Na systematycznie prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych realizowany będzie autorski program edukacji regionalno-historycznej  ,,Ścieżkami Pamięci".

Osoby prowadzące: Urszula Jurzyk - mgr historii, opiekun koła historycznego,

Dorota Sójka - mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, posiada licencję na prowadzenie koła „Ścieżkami pamięci”, nadaną przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie.

§         „Szachy kształcą łącząc pokolenia i narody” - nauka gry w szachy.

Opis działania: Koło szachowe w gimnazjum w Gręzówce prowadzę społecznie od trzech lat, a od pięciu organizuję coroczne turnieje szachowe o puchar dyrektora ZS w Gręzówce, które cieszą się dużą popularnością. Uczestniczy w nich młodzież ze szkół Gminy Łuków. Uczniowie z ze szkoły podstawowej w Gręzówce mają już pierwsze sukcesy. W roku szkolnym 2006/ 2007 zajęli II miejsce w gminnych zawodach szachowych i sukces ten powtórzyli na szczeblu powiatu. Uważam, że przystąpienie do szkolnego projektu jeszcze bardziej upowszechni tę pożyteczną formę zajęć. W życiu codziennym grę tę traktujemy jako intelektualną formę rozrywki, z którą najczęściej wiąże się uczucie przyjemnie spędzanego czasu. Takie spojrzenie na szachy nie pozwala na dostrzeżenie w nich wartości wychowawczych. Jeżeli natomiast będziemy rozumieli je jako jedną z wielu dyscyplin sportu, wykorzystującą zdobycze teorii metodyki sportu, nauk społecznych i biomedycznych, wymagającą wieloletniego procesu szkolenia, z łatwością dostrzeżemy, że uprawianie szachów wzbogaca osobowość dziecka i polepsza jego przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym. Jestem pewien, że program odegra ważną rolę we wspomaganiu rozwoju psychospołecznego  uczniów.

Osoba prowadząca: Wojciech Szczygieł - mgr pedagogiki kulturalno – oświatowej, studia podyplomowe filologii polskiej, studia podyplomowe historia i wiedza o społeczeństwie.

§         „Baw się zdrowo na sportowo” dodatkowe zajęcia sportowe.

Opis działania: Rozwijanie sprawności fizycznej jest istotą i celem pracy każdego nauczyciela wychowania fizycznego. Wszyscy dostrzegamy wartości jakie niesie za sobą prawidłowy rozwój fizyczny człowieka i jego przydatność w życiu codziennym. Znaczenie sportu dla zdrowia i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oznacza celowość wprowadzenia takich zajęć w naszej szkole. Podnosi to jakość jednostki nie tylko dla naszej szkoły i społeczności lokalnej ale także jako pełnoprawnego członka Europy.  Jedną z form realizacji powyższych spostrzeżeń jest uczestnictwo dzieci  na zajęciach kół sportowych, na których mogą realizować własne zainteresowania sportem z korzyścią dla całego procesu dydaktyczno- wychowawczego. Głównym założeniem pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo jest propagowanie aktywnych sposobów spędzania czasu i systematyczne podnoszenie własnej sprawności fizycznej. Proces ten stwarza możliwość osiągania wysokich wyników sportowych a tym samym niesie radość z odnoszonych sukcesów. Udział w zawodach sportowych uczy tolerancji, szacunku, pokory wobec przewagi przeciwnika i przestrzegania zasad „fair play”.

Osoba prowadząca:  Krzysztof Sulej - mgr wychowania fizycznego, studium „Obsługa ruchu turystycznego”, wieloletni opiekun UKS „Gręzovia”.

§         „Nie patrzcie na to”grupa teatralno – kabaretowa.

Opis działania: Program ten jest wynikiem kilkuletniej praktyki szkolnej w zakresie stosowania inscenizacji na lekcjach języka polskiego i na zajęciach pozalekcyjnych. Obserwując artystyczne  poczynania naszych uczniów na różnego rodzaju uroczystościach szkolnych, doszedłem do wniosku, że należy „zagospodarować” aktywną artystycznie młodzież i stworzyć jej warunki  do realizowania swoich pomysłów i prezentowania się nie tylko na forum szkoły, ale też poza nią. U podstaw tworzenia tego programu legło przekonanie, że warto byłoby też zaopatrzyć młodzież w podstawową wiedzę na temat teatru; pokazać, czym teatr jest, pozwolić młodym ludziom  poczuć niezwykłą  atmosferę  tego miejsca (stąd pomysł kilkakrotnego wyjazdu na spektakle teatralne). Spotkania w ramach tego programu dadzą możliwość twórczego korzystania z Internetu (tworzenie własnej strony). Planowane jest przedstawienie historii teatru ze szczególnym uwzględnieniem wielkich teatralnych  reformatorów na czele z Williamem Szekspirem. Ta część zajęć  zakończy się wyjazdem do Londynu.

Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk - mgr filologii polskiej, mgr pedagogiki kulturalno - oświatowej, wieloletni opiekun koła teatralno – kabaretowego.

DZIAŁANIE III     Szkolne Centrum Informacji

Zajęcia ujęte w tym działaniu pomogą stać się uczniom pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Będą oni mogli zaznaczyć swą aktywną obecność jako uczestnika życia kulturalno – społecznego.

§         „Gimnazjum i co dalej?” orientacja zawodowa.

Opis działania: Wybór szkoły i zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu. We współczesnym świecie najwyższe kwalifikacje w coraz większym stopniu przesądzają o pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Szansą uzyskania korzystnej perspektywy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego jest lepsze przygotowanie młodzieży do życia zawodowego i udziału w życiu publicznym. Od trafności oceny swoich możliwości, dopasowania ich do swoich zdolności oraz zainteresowań, zależy dalszy rozwój człowieka. Decyzja ta ma ogromną wagę zarówno dla ucznia jak i dla społeczeństwa w którym przyjdzie mu funkcjonować. Młodzi ludzie tworzą bowiem, nowe pokolenie, od którego zależy przyszłość. Program ma przygotować uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i planowania kariery zawodowej, przekazać informacje o zawodach, drogach kształcenia oraz potrzebach rynku pracy. Program obejmuje uczniów, rodziców i nauczycieli. Sposób realizacji: zajęcia 2 razy w miesiącu.

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska - mgr matematyki i fizyki, studia podyplomowe podstaw informatyki, studia podyplomowe Matematyka w nowej szkole.

§        „Komputer bez tajemnic” warsztaty informatyczne.

Opis działania: Program, który stworzyłem jest odpowiedzią na pytania i zainteresowanie informatyką ze strony uczniów. Większość uczniów pragnie w biegły sposób używać komputerów osobistych do gier, korespondencji, odtwarzania muzyki i filmów, kopiowania, skanowania, tworzenia i drukowania dokumentów. W niniejszej propozycji programu preferuje metody rozwijające samodzielne myślenie ucznia, jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, kształci motywację do świadomej pracy nad sobą, umiejętność wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Skierowany jest do uczniów klas II i III gimnazjum zainteresowanych przedmiotem informatyka pragnących pogłębić swoją wiedzę z dziedziny Technologii Informatycznej.

Osoba prowadząca: Tomasz Piros - mgr wychowania muzycznego, studia podyplomowe zastosowań informatyki, kwalifikacyjny kurs sztuki, szkoła muzyczna II st., wieloletni kierownik Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz w Siedlcach.