SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI  - OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 

 

 OPIS  WYBRANYCH PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 OBSZAR I – Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych

     W ramach tego obszaru zamierzamy prowadzić systematyczne  (cotygodniowe) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce, spowodowanymi min. wolniejszym tempem pracy, obniżonymi możliwościami intelektualnymi.

 OPIS DZIAŁANIA: „ Ja to umiem, ja to wiem”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – III

    Nauczanie zintegrowane jest bardzo ważnym okresem edukacyjnym w rozwoju każdego dziecka .Wiadomości i umiejętności jakie nabędzie w tym okresie są warunkiem dalszej edukacji młodego człowieka. Na  tym etapie kształcenia istotne są umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia. Droga do ich zdobycia jest jednak długa i skomplikowana. Wymaga wielu zabiegów natury dydaktyczno – metodycznej   ze strony nauczyciela, aktywnej pracy samego ucznia jak i współpracy rodziców. Coraz częściej zdarza się, że uczniowie mają problemy z opanowaniem niektórych wiadomości. Z myślą o nich opracowałam program zajęć wyrównawczych dla klas I – III ( 3 godziny tygodniowo). Zakładam, że uczestnikami zajęć będą  uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy oraz uczniowie, którzy mają duże braki  w wiadomościach. Zarówno treści, jak i rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności będę dobierała uwzględniając wiek dziecka, jego predyspozycje rozwojowe oraz występujące trudności w uczeniu się. Zamierzam też systematycznie utrwalać wypracowane przez dzieci umiejętności.

OSOBA REALIZUJĄCA: Agnieszka Federczyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 

OPIS DZIAŁANIA -  „Poszukiwacze zaginionej matematyki – matematyczne tropy” – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas VI

    Zajęcia mają na celu ukazanie uczniom słabym, że matematykę można polubić i jej się nauczyć. Treści realizowane na zajęciach będą podane w jasny i interesujący sposób. Zostaną wybrane te zagadnienia, które są najbardziej przydatne w życiu codziennym. Postaram się również zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować u dzieci strach przed matematyką.

    Program zakłada, że w zajęciach tych będą brać głównie udział uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, a w związku z tym nie nadążający z opanowaniem materiału nauczania oraz uczniowie, którzy mają duże braki w wiadomościach bądź to z powodu częstych nieobecności w szkole, bądź niewielkich możliwości intelektualnych.

OSOBA REALIZUJĄCA: Anna Krakowska – nauczyciel matematyki,

 

OPIS DZIAŁANIA: "Odkryjmy magiczny świat…” – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. V

      Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego, niezbędnych w dalszej nauce, bezpośrednio użytecznych w życiu pozaszkolnym. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.

 Celem zajęć wyrównawczych jest podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Głównie należy zadbać o właściwe stosowanie słownictwa, związków frazeologicznych, synonimów oraz o poprawne budowanie zdań, przemyślane komponowanie całego tekstu, poprawną ortografię i interpunkcję, o umiejętność odpowiedniego formułowania myśli w zależności od sytuacji komunikacyjnej.

OSOBA REALIZUJĄCA: Izabela Król – nauczyciel języka polskiego

 

 OBSZAR II- Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację

    Wprowadzenie nowatorskich metod nauczania pobudzi ciekawość uczniów oraz wzmoże  ich zaangażowanie w proces edukacyjny. Podjęte działania udoskonalą proces dydaktyczno – wychowawczy i  podwyższą poziom intelektualny uczniów.

OPIS DZIAŁANIA „ Warsztaty matematyczne”

    Celem warsztatów jest popularyzacja matematyki, budzenie zainteresowań matematyką, kształcenie wyobraźni i spostrzegawczości, rozwijanie aktywności ucznia.

Zajęcia poświęcone są pracy metodami aktywnymi, poglądowymi i wizualnymi. Jedną z propozycji jest orgiami. Zajęcia przybliżające uczniom techniki japońskiej prastarej sztuki orgiami są niebanalną propozycją na rozwijanie matematycznych zainteresowań. Pozwalają wszystkim uczestnikom doskonalić swoje umiejętności manualne. Sprzyjając koncentracji, uczą precyzji w twórczy i przyjemny sposób. Na zajęciach uczniowie tworzą także wyszywanki matematyczne – temu zagadnieniu będzie poświęconych cykl zajęć

„Matematyka nitką malowana”, składają bryły matematyczne itp. W trakcie zajęć, uczniowie w łatwy i przyjemny sposób poznają wiele pojęć, zagadnień matematycznych, kształtują wyobraźnię przestrzenną i wykorzystują poznaną wiedzę w praktyce.

OSOBA REALIZUJĄCA: Anna Krakowska – nauczyciel matematyki

 

OPIS DZIAŁANIA „ Stolice europejskie – perły kultury” – program dla uczniów klas III - VI

    Program „Stolice europejskie - perły kultury”- skierowany jest do  uczniów SP działających w klubie 4H. Realizacja programu będzie odbywała się na zajęciach pozalekcyjnych, raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, w formie warsztatów. Zajęcia w dużej mierze będą prowadzone w pracowni informatycznej. Poprzez zabawy, konkursy, filmy, Internet, projekty i aktywizujące metody pracy, uczniowie  zapoznają się z dziedzictwem kulturowym małej ojczyzny-Mazowsza i Podlasia; rozszerzą wiedzę o Europie, wybranych stolicach i ich zabytkach. Program przygotuje młodych ludzi do życia w zjednoczonej Europie; zachęci do pokonywania barier językowych; korzystania  z nowoczesnych technologii informatycznych oraz do wzrostu motywacji uczenia się. Efektem pracy  będą plansze, informator turystyczny, prezentacja multimedialna, wieczór z „Unią Europejską” oraz wycieczka zagraniczna do Paryża i Pragi.

OSOBA REALIZUJĄCA: Ewa Grom, Urszula Paśnikowska - nauczycielki kształcenia zintegrowanego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Komputer źródłem wiedzy i rozrywki” – zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV - VI

      Realizacja programu „Komputer źródłem wiedzy i rozrywki” ma na celu poszerzenie  wiadomości z zakresu informatyki, wprowadzanie uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej. Uczestnicy zajęć będą m.in. przygotowywać prezentacje multimedialne, projektować i przygotowywać logo szkoły, podróżować w Internecie, ... Dowiedzą się w jaki sposób tworzy się  i aktualizuje strony internetowe. Efekty pracy uczniów będzie można ocenić oglądając przygotowane przez nich prezentacje,  oceniając prace w konkursie „Mistrz Paint`a”, przeglądając stronę internetową szkoły.   W zajęciach będą uczestniczyli uczniowie klas V SP. Źródłem informacji o programie będą  jego odbiorcy, cenne będą formułowane przez nich opinie o programie, jego  użyteczności i atrakcyjności, jak i fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach. 

OSOBA REALIZUJĄCA: Elżbieta Krasuska – nauczyciel informatyki i techniki

 

OPIS DZIAŁANIA: „Warsztaty kultury obszaru języka angielskiego”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdolnych z klas V-VI posiadających pewne wiadomości i umiejętności językowe. Główny cel zajęć to zapoznanie uczniów z historią, geografią, kulturą i życiem codziennym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy Australii jak również osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową .

   Pomogą w tym ćwiczenia słuchowe, krzyżówki, czytanie tekstów i rozwiązywanie ćwiczeń, a przede wszystkim możliwość wypowiadania się na podstawie scenek sytuacyjnych nagranych na kasetach wideo i magnetofonowych

   W ramach warsztatów uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach; poznają życie i kulturę państw anglojęzycznych, przygotowują prace dotyczące tych kultur, projektują albumy, plakaty i gazetki prezentowane na forum klasy i szkoły uczestniczą też w przedstawieniach teatralnych w języku angielskim dotyczących kultury angielskiej, oraz zajęciach w szkolnej pracowni komputerowej.

OSOBA REALIZUJĄCA: Beata Wysokińska – nauczyciel języka angielskiego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Z przyrodą i ekologią na ty” – zajęcia pozalekcyjne z edukacji przyrodniczo - ekologicznej

Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej. Głównym celem tego programu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej uczniów, przygotowanie ich do różnego rodzaju konkursów przyrodniczych i ekologicznych oraz do sprawdzianu kończącego Szkołę Podstawową. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego przed jego dalszą dewastacją. Poprzez nauczanie ekologii dąży się do wyjaśniania uczniom, że przyrodę chroni się przed niszczycielską działalnością człowieka w celu jej zachowania dla człowieka. Nauczanie tych treści ma doprowadzić uczniów do zrozumienia potrzeby ochrony przyrody i środowiska. Ma także ukształtować właściwą postawę wobec przyrody, pomóc zrozumieć potrzeby jej ochrony  i miejsce człowieka w przyrodzie. Ważnym zadaniem nauczania jest kształtowanie czynnej postawy uczniów wobec problemów ochrony środowiska. Opracowując ten program, kierowałam się wiarą, że realizacja poszczególnych zadań przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności uczniów            i mieszkańców za ich otoczenie, do poszerzenia wiedzy przyrodniczej, a także do zintegrowania działań wokół wspólnego celu, jakim jest ochrona przyrody.

OSOBA REALIZUJĄCA: Sabina Mioduchowska – nauczyciel przyrody

 

OPIS DZIAŁANIA: „Od przedszkola do Idola” – program edukacyjny z muzyki dla uczniów szkoły podstawowej

Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i zakłada realizację zadań zaplanowanych na okres od stycznia 2007 do stycznia 2008. Główne założenia programu to rozwijanie zdolności uczniów, uwrażliwianie na dźwięk, uczenie słuchania muzyki, dostrzeganie pozytywnych jej wartości. Zwrócenie uwagi na rozwój wokalny, ruchowy dziecka, estetykę, poczucie rytmu, wyposażenie uczniów w elementarne wiadomości z zakresu muzyki, poznanie wybranych dzieł muzycznych i ich twórców, utrwalenie nawyku wspólnego śpiewu.

Uczniowie powinni opanować do perfekcji pewną grupę ćwiczeń oraz wybrane ćwiczenia wykonywać samodzielnie. Jednym z celów programu jest poszerzenie, pogłębienie i uzupełnienie zajęć lekcyjnych w pracy z uczniem zdolnym, uczestniczenie w różnego typu warsztatach wokalnych, prezentacjach, festiwalach, przeglądach, konkursach. Pozwala to na dokonanie własnej samooceny, zadanie sobie pytania, w jakim miejscu się znajduję na drodze twórczego rozwoju

OSOBA REALIZUJĄCA: Tomasz Piros – nauczyciel muzyki

OBSZAR III - Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

OPIS DZIAŁANIA: „Święta i uroczystości w parafii według roku liturgicznego” – zajęcia religijno – regionalne

      Uwzględniając dążenie do integracji procesu nauczania, nastawienie na jego praktyczny cel, ściśle związany z funkcjonowaniem w społeczeństwie i przyszłymi, różnymi rolami społecznymi oraz rozumiejąc potrzebę zainteresowania uczniów życiem parafii i środowiska opracowałam program do uczniów szkoły podstawowej, który ma formę zajęć pozalekcyjnych.

Celem programu jest ukazanie roli rodziny i kulturowych w niej tradycji, co zmierza do ułatwiania uczniom odnalezienia się w społeczności lokalnej. W tej edukacji ważne jest także kształtowanie wśród uczniów własnej tożsamości i otwartości na drugiego człowieka oraz aktywne angażowanie się w życie parafialne i lokalne.

Proponowane działania będą miały różnorodny charakter, a realizacja celów w większości odbiegać będzie od tradycyjnych lekcji. Wiele zajęć ma formę wycieczek dydaktycznych w celu uznania atrakcji i zabytków naszego środowiska przewidziane są również zajęcia które przybliżą uczniom zwyczaje i znaczenia świąt roku liturgicznego, a także spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi.

Podczas realizacji programu zakładam systematyczną współpracę z miejscową parafią oraz najstarszymi mieszkańcami naszej miejscowości.  

OSOBA REALIZUJĄCA: Magdalena Turemka – nauczyciel religii

 

OPIS DZIAŁANIA: „Ruch rzeźbi umysł” – zajęcia sportowe dla uczniów klas IV – VI

Treści programowe mają umożliwić uczniowi zdobycie licznych wiadomości i umiejętności, które wpłyną na podejmowanie trafnych decyzji, dotyczących własnego organizmu oraz pozwolą wpłynąć na nawyki higieniczne, bezpieczne zachowania. postawy asertywne w określonych sytuacjach oraz wzmóc działania, utrzymujące ich samych a później swoje rodziny w zdrowiu.

Program ten będzie realizowany poprzez podejmowanie następujących działań:

q     udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo

q     organizację rozgrywek klasowych, międzyklasowych, szkolnych,

q     udział uczestników programu w zawodach sportowych wyższej rangi,

q     organizację wycieczek i rajdów rowerowych,

q     organizację wyjazdów na pływalnię,

q     wyjazdy na mecze I Ligii koszykówki, piłki nożnej i inne zawody rangi mistrzowskiej,

q     udział w obozie sportowo –rekreacyjnym

OSOBA REALIZUJĄCA: Przemysław Gryczka – nauczyciel wychowania fizycznego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień” – zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów klas IV – VI

      Program wychowania fizycznego realizowany jest w szkole przede wszystkim na lekcjach wychowania fizycznego, w których obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie. Na nich młodzież szkolna rozwija i podnosi na wyższy poziom swoje umiejętności ruchowe oraz kształtuje swój stosunek do aktywności fizycznej. Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju uczniów pełnią również pozalekcyjne zajęcia sportowe. Każdy człowiek ma naturalną potrzebę ruchu, przejawiającą się już od dzieciństwa. U niektórych osób potrzeby te są większe od innych z powodu większego temperamentu, dla innych ruch staje się koniecznością, na przykład z powodu nadwagi, chorób cywilizacyjnych.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.

OSOBA REALIZUJĄCA: Mirosław Kurek – nauczyciel wychowania fizycznego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca”

      Program Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca skierowany jest dla uczniów klas  szkoły podstawowej i uwzględnia właściwości psychiki dziecka i jego możliwości wykonawcze. Polskie tańce narodowe i regionalne są naszym wielkim bogactwem, pięknym świadectwem kultury narodowej. Zachwycają różnorodnością, bogactwem możliwości artystycznych i twórczych naszego narodu, dlatego też celem tego programu jest przede wszystkim zapoznanie i nauka tańców ludowych, regionalnych i narodowych przy  korzystaniu z wzorów przekazywanych  w autentycznej formie, tak by nasi uczniowie przenieśli tradycje z pokolenia na pokolenie oraz zapoznanie z kulturą innych  narodów,  z bogactwem i różnorodnością strojów. Program ponadto zakłada min. podnoszenie  sprawności psychomotorycznej, kształtowanie postawy i smaku estetycznego oraz  podnoszenie kultury życia codziennego. Te założenia realizowane będę poprzez różnorodne formy i metody pracy.

OSOBA REALIZUJĄCA: Regina Olszewska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Co może mały człowiek” – program pracy gromady zuchowej „Jagódki”

      Przystąpienie do szkolnego projektu wzbogaci pracę gromady zuchowej. Opracowany program ma na celu:

·        stworzenie warunków do wszechstronnego, fizycznego, poznawczego, emocjonalnego, społeczno – moralnego i duchowego rozwoju dziecka,

·        kształtowanie osobowości dziecka przy poszanowaniu jego prawa do godności i wolności w tym wolności od wszelkich nałogów,

·        upowszechnienie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad,

·        upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu  przez cywilizację,

·        stwarzanie warunków do nawiązania i utrwalania więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

OSOBA REALIZUJĄCA: Krystyna Szczygieł – nauczyciel kształcenia zintegrowanego